Rates

Rates


1. ค่าทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์

1.1 เป่าฝุ่น 0.5 บาท/ชิ้น

1.2 เช็ดแอลกอฮอล์ 1.0 บาท/ชิ้น

1.3 กลั้ว พร้อมเช็ดแอลกอฮอล์ 2.0 บาท/ ชิ้น

demo300
2. ค่าบรรจุพร้อมยิง LOT / MFG/EXP

2.1 บรรจุสินค้า < 500 ชิ้น ค่าบริการเริ่มต้น 2500 บาท

2.2 บรรจุสินค้า 501 – 1000 ชิ้น ค่าบริการ 4.5 บาท/ชิ้น

2.3 บรรจุสินค้า 1001 ชิ้น ขึ้นไป ค่าบริการ 3 บาท / ชิ้น

2.4 บรรจุสินค้า 5001-10000  ค่าบริการ 2 บาท/ชิ้น

2.5 บรรจุสินค้า > 10001 ชิ้น  ค่าบริการ 1.5 บาท/ชิ้น

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการดังกล่าวได้รวมค่าการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ไว้แล้ว

demo300
3. ค่าติดฉลากสินค้า

3.1 ฉลาก 2 ด้าน หน้าหลัง 0.5 บาท/จุด

3.2 ฉลากแบบพันรอบ 1.0 บาท/จุด

demo300
4. ค่าห่อฟิมส์พลาสติกแบบหด

4.1 การห่อด้วยเครื่องเป่าลมร้อนชนิดมือถือ 1.5 บาท / ชิ้น ไม่รวมค่าฟิมส์หด

4.2 การห่อด้วยตู้อบลมร้อน 1.0 บาท / ชิ้นไม่รวมค่าฟิมส์หด เงื่อนไขต้องสั่งผลิตไม่น้อยกว่า 501 ชิ้น

4.3 กรณีใช้ฟิมส์หดของบริษัท คิดค่าฟิมส์หด 0.5 บาท / ชิ้น

demo300
5. ค่าห่อพลาสติกแบบของขวัญ

อัตราค่าบริการรวมพลาสติกที่ใช้ห่อ 3.5 บาท / ชิ้น

demo300
6. ค่าแรงอื่นๆ

เช่นการพับกล่อง, ค่าพับใบแทรก, ค่าผูก Hangtag หรืออื่นๆ
อัตราค่าบริการ 0.5 บาท/ชิ้น

demo300
7. ค่าบริการจดแจ้ง อ.ย. 1000 บาท/ สูตร

หมายเหตุ : หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าภายใน 1 เดือนหลังจดแจ้ง จะมีการคืนเงินค่าบริการ 500 บาท/สูตร

demo300
8. ค่าบริการขอเอกสาร

Certificate of Free Sale 500 บาท/สูตร

demo300
9. ค่าพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง 5000 บาท / สูตร

หมายเหตุ  : จะมีการคืนเงินให้ลูกค้าในกรณีผลิตสินค้าสูตรดังกล่าวมียอดขาย มากกว่า 50,000 บาท / ปี เฉพาะราคา Bulk