Blog

2546 – พัฒนาสินค้าด้วยความรู้

ได้เริ่มแนวคิดในการพัฒนาสินค้าควบคู่กับการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สินค้า ความเข้าใจในการออกฤทธิ์ของสารสกัดในเครื่องสำอาง พร้อมจัดอบรมความรู้ด้านเครื่องสำอางให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการตลาดได้ โครงการดังกล่าวดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน