Blog

2547 – วิจัยและพัฒนา

ร่วมทำงานวิจัยโดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้ดำเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาสารสกัดจากมะละกอเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง และธุรกิจสปา ภายใต้โครงการงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง โดยทางบรัษัท ทีเอ็ม คอสเมซายน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทเอกชนเพียงไม่กี่แห่งที่สามารถเสนอโครงงานวิจัยผ่านการพิจารณาจากทางคณะกรรมการ จนได้รับการสนับสนุนให้ทำโครงการจนสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากกระบวนการวิจัยใช้ได้จริงและจัดจำหน่ายจนถึงปัจจุบัน