Customer Login

Lost password?

View your shopping cart

Blog

2548 – ภารกิจเพื่อสังคม

ได้รับเกียรติจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนพระจอมเกล้าธนบุรีให้เป็นวิทยากรพิเศษในการจัดอบรมผู้ประกอบการด้านความงามและสปาโดยมีหน้าที่ให้ความรู้และคำปรึกษาด้านสูตรของผลิตภัณฑ์และแนวทางในการพัฒนาสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด
ร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตพัฒนาเครื่องสำอางร่วมกับอาจารย์และคณะวิจัยจากสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งมีหัวหน้าโครงการเป็น ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ในด้านการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในกลุ่มของเครื่องสำอาง มีผลงานที่สำเร็จออกมาเช่น เครื่องสำอางกลุ่มผลิตภัณฑ์สารสกัดมังคุด, ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีผู้ประกอบนำไปพัฒนาเป็นสินค้าจำหน่ายและส่งออกต่างประเทศจนถึงปัจจุบัน