Blog

2551 ถึงปัจจุบัน – เติบโตอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีความปลอดภัยที่สูงขึ้นโดยการเริ่มลดการใช้สารกลุ่มพาราเบนมาเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอาง (Paraben Free Product )  และตั้งเป้าหมายในการพัฒนาเครื่องสำอางที่ผลิตโดยไม่ใช้สารกันเสียในผลิตภัณฑ์กลุ่ม Natural Product

ทำโครงการใช้วัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติที่ผลิตได้ในประเทศเพิ่มขึ้นพร้อมกับพัฒนากลุ่มเครื่องสำอาง Organic & Natural Products เพื่อตอบสนองแนวโน้มความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต