About Us

2551 ถึงปัจจุบัน – เติบโตอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีความปลอดภัยที่สูงขึ้นโดยการเริ่มลดการใช้สารกลุ่มพาราเบนมาเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอาง (Paraben Free Product )  และตั้งเป้าหมายในการพัฒนาเครื่องสำอางที่ผลิตโดยไม่ใช้สารกันเสียในผลิตภัณฑ์กลุ่ม Natural Product

ทำโครงการใช้วัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติที่ผลิตได้ในประเทศเพิ่มขึ้นพร้อมกับพัฒนากลุ่มเครื่องสำอาง Organic & Natural Products เพื่อตอบสนองแนวโน้มความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต

2550 – งานวิจัยที่ประสบความสำเร็จ

ร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตพัฒนาเครื่องสำอางกลุ่มผลิตภัณฑ์สารสกัดจากมะนาวร่วมกับคณะวิจัย จากสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสามารถต่อยอดได้สำเร็จ โดยมีผู้ประกอบนำไปพัฒนาเป็นสินค้าจำหน่ายและส่งออกต่างประเทศจนถึงปัจจุบัน

2549 ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP พร้อมวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

รับทุนวิจัยจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการผลิตสารสกัดจากมะละกอให้ใช้ในการผลิตเครื่องสำอางให้ได้มาตราฐาน และประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

รับการรับรอง มาตราฐานการผลิตที่ดีด้านการผลิตเครื่องสำอาง (Good Manufacturing Practice) จากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และยังสามารถรักษาระดับของมาตราฐานที่ดีด้วยการรับรองต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

2548 – ภารกิจเพื่อสังคม

ได้รับเกียรติจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนพระจอมเกล้าธนบุรีให้เป็นวิทยากรพิเศษในการจัดอบรมผู้ประกอบการด้านความงามและสปาโดยมีหน้าที่ให้ความรู้และคำปรึกษาด้านสูตรของผลิตภัณฑ์และแนวทางในการพัฒนาสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด
ร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตพัฒนาเครื่องสำอางร่วมกับอาจารย์และคณะวิจัยจากสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งมีหัวหน้าโครงการเป็น ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ในด้านการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในกลุ่มของเครื่องสำอาง มีผลงานที่สำเร็จออกมาเช่น เครื่องสำอางกลุ่มผลิตภัณฑ์สารสกัดมังคุด, ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีผู้ประกอบนำไปพัฒนาเป็นสินค้าจำหน่ายและส่งออกต่างประเทศจนถึงปัจจุบัน

2547 – วิจัยและพัฒนา

ร่วมทำงานวิจัยโดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้ดำเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาสารสกัดจากมะละกอเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง และธุรกิจสปา ภายใต้โครงการงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง โดยทางบรัษัท ทีเอ็ม คอสเมซายน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทเอกชนเพียงไม่กี่แห่งที่สามารถเสนอโครงงานวิจัยผ่านการพิจารณาจากทางคณะกรรมการ จนได้รับการสนับสนุนให้ทำโครงการจนสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากกระบวนการวิจัยใช้ได้จริงและจัดจำหน่ายจนถึงปัจจุบัน

2546 – พัฒนาสินค้าด้วยความรู้

ได้เริ่มแนวคิดในการพัฒนาสินค้าควบคู่กับการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สินค้า ความเข้าใจในการออกฤทธิ์ของสารสกัดในเครื่องสำอาง พร้อมจัดอบรมความรู้ด้านเครื่องสำอางให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการตลาดได้ โครงการดังกล่าวดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

2545 – ก่อตั้งบริษัท

ในปี 2545 มีเครื่องสำอางมากมายในตลาด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ผลิตจากผู้ผลิตที่ไม่มีความรู้และไม่มีความรับผิดชอบ บริษัทฯ จึงมีเป้าหมายในการผลิตเครื่องสำอางที่ปลอดภัยต่อทั้งผู้ใช้ ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย เราใช้ความรู้ความสามารถเพื่อการผลิตเพียงเครื่องสำอางที่ถูกต้องตามมาตรฐานและปฏิบัติตามกฏหมายอย่างถูกต้องเท่านั้น

บริษัท ทีเอ็ม คอสเมซายน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดดำเนินงาน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2545 เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางถึงเล็กที่ต้องการสร้างแบรนด์สินค้าเครื่องสำอางของตนเองแต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากในขณะนั้นโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่ได้มาตรฐานสากลยังไม่ได้ให้ความสำคัญและรับผลิตให้กับลูกค้ารายย่อย บริษัทจึงกลายเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าจำนวนมากในขณะนั้น และได้พันธมิตรร่วมกันพัฒนาพร้อมกับขยายขนาดธุรกิจอย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน