บริการของเรา

บริการของเรา

callcenter
 1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของลูกค้า
 2. FDA บริการจดแจ้งสูตรการผลิตกับคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)เพื่อจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ
 3. CERTIFICATE OF บริการจดแจ้งเอกสารการรับรองเพื่อส่งออกต่างประเทศ
 4. บริการจดทะเบียนตราสินค้ากับกระทรวงพาณิชย์
 5. PACKAGING DESIGN  บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์
 6. MARKETING บริการให้คำปรึกษาทางการตลาด

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ระยะเวลาการผลิต
  1.1 ผลิตเฉพาะเนื้อสินค้า ( Bulk) ลูกค้านำไปแบ่งบรรจุเอง     15 วัน
  1.2 ผลิตเนื้อสินค้าพร้อมแบ่งบรรจุ   : 30 วัน
  หมายเหตุ
  ระยะเวลานับจากวันที่บริษัทได้รับบรรจุภัณฑ์รวมทั้งองค์ประกอบทั้งหมดจากลูกค้าครบถ้วน
 2. ปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องเตรียมจะมีการเผื่อของเสียจากการผลิตดังต่อไปนี้
  2.1 บรรจุภัณฑ์และกล่อง  3 % จากยอดสั่งผลิต
  2.2 สติ๊กเกอร์  5 % จากยอดสั่งผลิต
  หมายเหตุ
  – กรณีบรรจุภัณฑ์เหลือจากการผลิต ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าคืนตามจริง
  – กรณีลูกค้าไม่ได้เตรียมเผื่อของเสีย บริษัทจะส่งเนื้อผลิตภัณฑ์คงเหลือ( กิโลกรัม )พร้อมกับสินค้าที่บรรจุได้ตามจริง ( ชิ้น )
 3. บริษัทจะมีการเก็บตัวอย่างสินค้าในแต่ละล็อตการผลิตและการบรรจุเพื่อตรวจสอบคุณภาพตามกฎมาตรฐาน GMP ดังต่อไปนี้
  3.1 เนื้อสินค้า 100 กรัม / Bath
  3.2 สินค้าแบ่งบรรจุ  200 ชิ้น เก็บตัวอย่าง 1 ชิ้น
  3.3 สินค้าแบ่งบบรจุ 500 ชิ้นขึ้นไป เก็บตัวอย่าง  2 ชิ้น
 4. ระยะเวลาการพัฒนาสูตรสินค้า 3 สัปดาห์ โดยประมาณ
  หมายเหตุ
  หากมีความต้องการปรับเนื้อ กลิ่น สี ของสินค้าหลังการทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ถือว่าเป็นการพัฒนาสินค้าใหม่
 5. ระยะเวลาขอเอกสารจดแจ้งสูตรผลิตกับ อ.ย.  2-4 สัปดาห์ โดยประมาณ
  หมายเหตุ
  – ระยะเวลานับจากลูกค้าเตรียมตัวอย่างบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า พร้อมชื่อสินค้าให้เรียบร้อย
  – เมื่อได้รับเลขที่จดแจ้ง ลูกค้าจะต้องสั่งซื้อสินค้าภายใน 1 เดือนจะได้รับเงินค่าบริการจดแจ้งคืน 50 %
  – หากลูกค้าไม่สั่งซื้อสินค้าภายใน 6 เดือน บริษัทจะขอแจ้งยกเลิกเลขที่ใบจดแจ้งดังกล่าว
 6. กรณีลูกค้าต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศ ระยะเวลาขอเอกสาร Certificate of Free Sale  2-4 สัปดาห์
  หมายเหตุ
  – ระยะเวลานับจากลูกค้าส่งข้อมูลเรื่องตราสินค้า และประเทศที่ต้องการส่งออกเรียบร้อยแล้ว
case_management_customer-service