เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

gmp

บริษัท ทีเอ็ม คอสเมซายน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีความสามารถรุ่นใหม่ ที่มิได้เห็นเครื่องสำอางเป็นเพียงสินค้าที่เพียงแค่ผลิตและจำหน่ายเพื่อผลกำไรทางการตลาดเท่านั้น แต่เพื่อเป็นความหวังและทางแก้ปัญหาผิวของผู้ใช้ ด้วยความคาดหวังกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วจะมีสุขภาพผิวดีขึ้นอย่างปลอดภัยและเห็นผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจทั้งการใช้ในระยะสั้นหรือใช้ต่อเนื่องแบบยาวนาน

ปัจจุบัน
 • 16 Feb 2015

  2551 ถึงปัจจุบัน – เติบโตอย่างต่อเนื่อง

  พัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีความปลอดภัยที่สูงขึ้นโดยการเริ่มลดการใช้สารกลุ่มพาราเบนมาเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอาง (Paraben Free Product )  และตั้งเป้าหมายในการพัฒนาเครื่องสำอางที่ผลิตโดยไม่ใช้สารกันเสียในผลิตภัณฑ์กลุ่ม Natural Product ทำโครงการใช้วัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติที่ผลิตได้ในประเทศเพิ่มขึ้นพร้อมกับพัฒนากลุ่มเครื่องสำอาง Organic & Natural Products เพื่อตอบสนองแนวโน้มความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต

 • 16 Feb 2015

  2550 – งานวิจัยที่ประสบความสำเร็จ

  ร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตพัฒนาเครื่องสำอางกลุ่มผลิตภัณฑ์สารสกัดจากมะนาวร่วมกับคณะวิจัย จากสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสามารถต่อยอดได้สำเร็จ โดยมีผู้ประกอบนำไปพัฒนาเป็นสินค้าจำหน่ายและส่งออกต่างประเทศจนถึงปัจจุบัน

 • 16 Feb 2015

  2549 ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP พร้อมวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  รับทุนวิจัยจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการผลิตสารสกัดจากมะละกอให้ใช้ในการผลิตเครื่องสำอางให้ได้มาตราฐาน และประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น รับการรับรอง มาตราฐานการผลิตที่ดีด้านการผลิตเครื่องสำอาง (Good Manufacturing Practice) จากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และยังสามารถรักษาระดับของมาตราฐานที่ดีด้วยการรับรองต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

 • 16 Feb 2015

  2548 – ภารกิจเพื่อสังคม

  ได้รับเกียรติจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนพระจอมเกล้าธนบุรีให้เป็นวิทยากรพิเศษในการจัดอบรมผู้ประกอบการด้านความงามและสปาโดยมีหน้าที่ให้ความรู้และคำปรึกษาด้านสูตรของผลิตภัณฑ์และแนวทางในการพัฒนาสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด ร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตพัฒนาเครื่องสำอางร่วมกับอาจารย์และคณะวิจัยจากสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งมีหัวหน้าโครงการเป็น ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ในด้านการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในกลุ่มของเครื่องสำอาง มีผลงานที่สำเร็จออกมาเช่น เครื่องสำอางกลุ่มผลิตภัณฑ์สารสกัดมังคุด, ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีผู้ประกอบนำไปพัฒนาเป็นสินค้าจำหน่ายและส่งออกต่างประเทศจนถึงปัจจุบัน

 • 16 Feb 2015

  2547 – วิจัยและพัฒนา

  ร่วมทำงานวิจัยโดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้ดำเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาสารสกัดจากมะละกอเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง และธุรกิจสปา ภายใต้โครงการงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง โดยทางบรัษัท ทีเอ็ม คอสเมซายน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทเอกชนเพียงไม่กี่แห่งที่สามารถเสนอโครงงานวิจัยผ่านการพิจารณาจากทางคณะกรรมการ จนได้รับการสนับสนุนให้ทำโครงการจนสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากกระบวนการวิจัยใช้ได้จริงและจัดจำหน่ายจนถึงปัจจุบัน

 • 16 Feb 2015

  2546 – พัฒนาสินค้าด้วยความรู้

  ได้เริ่มแนวคิดในการพัฒนาสินค้าควบคู่กับการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สินค้า ความเข้าใจในการออกฤทธิ์ของสารสกัดในเครื่องสำอาง พร้อมจัดอบรมความรู้ด้านเครื่องสำอางให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการตลาดได้ โครงการดังกล่าวดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

 • 16 Feb 2015

  2545 – ก่อตั้งบริษัท

  ในปี 2545 มีเครื่องสำอางมากมายในตลาด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ผลิตจากผู้ผลิตที่ไม่มีความรู้และไม่มีความรับผิดชอบ บริษัทฯ จึงมีเป้าหมายในการผลิตเครื่องสำอางที่ปลอดภัยต่อทั้งผู้ใช้ ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย เราใช้ความรู้ความสามารถเพื่อการผลิตเพียงเครื่องสำอางที่ถูกต้องตามมาตรฐานและปฏิบัติตามกฏหมายอย่างถูกต้องเท่านั้น บริษัท ทีเอ็ม คอสเมซายน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดดำเนินงาน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2545 เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางถึงเล็กที่ต้องการสร้างแบรนด์สินค้าเครื่องสำอางของตนเองแต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากในขณะนั้นโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่ได้มาตรฐานสากลยังไม่ได้ให้ความสำคัญและรับผลิตให้กับลูกค้ารายย่อย บริษัทจึงกลายเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าจำนวนมากในขณะนั้น และได้พันธมิตรร่วมกันพัฒนาพร้อมกับขยายขนาดธุรกิจอย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน

Load More

นโยบายคุณภาพ

 •  ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้จำหน่าย และผู้ผลิต ด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพ
 • มีบริการหลังการขายที่ดี ส่งมอบสินค้าตรงเวลาเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด
 • พัฒนาบุคลากร และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องประสิทธิภาพ

ปรัชญา

เรามุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยยึดแนวทางดังนี้

 1.  วัตถุดิบพื้นฐานกว่าร้อยละ 90 มาจากพืช
 2. ไม่ใช้สัตว์เพี่อทำการทดลอง
 3. ใช้วัตถุดิบที่ผ่านการยอมรับจากองค์กรเครื่องสำอางระดับโลก (CTFA)
 4. สนับสนุนวัตถุดิบที่ผลิตโดยคนไทย ที่ได้มาตรฐาน
 5. มีการทดสอบประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความคงตัวก่อนนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
 6. ไม่ใช้สารต้องห้าม หรือวัตถุดิบที่มีโอกาสปลดปลดปล่อยสารต้องห้าม ในการผลิตสินค้า อย่างเด็ดขาด

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เรามุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยยึดแนวทางดังนี้

 1.  เครื่องสำอางกลุ่ม Facial Skincare Products และเวชสำอาง
  เป็นเครื่องสำอางในกลุ่มหลักที่ทางบริษัทฯผลิตและจำหน่าย โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตลอดเพื่อตอบสนองตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
 2. เครื่องสำอางในกลุ่ม Body Care Products
  ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบำรุงและทรีตเม้นผิวกาย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกาย เน้นการปรับสมดุลของผิวให้คงความชุ่มชื้นตามธรรมชาติ
 3. เครื่องสำอางในกลุ่ม Hair and Scalp Products
  กลุ่มบำรุงหนังศีรษะและเส้นผม รวมถึงรากผม และยังมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการบำรุงขนคิ้ว และขนตา โดยเฉพาะ
 4. เครื่องสำอางในกลุ่ม SPA Business
  ในกลุ่มธุรกิจสปาเติบโตอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาและผลิตภัณฑ์กลุ่มสปาที่ทางบริษัทฯ วิจัยและพัฒนาสามารถเป็นที่ยอมรับทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ
 5. เครื่องสำอางด์กลุ่มสีสัน  Makeup Product เราผลิตสินค้ากลุ่มเมคอัพที่เป็นลักษณะของเหลว ได้แก่ Foundation , BB Cream

กำลังการผลิต

กำลังการผลิตปัจจุบันที่ทางบริษัทฯดำเนินการอยู่ในปัจจุบันคิดเป็นประมาณร้อยละ 60 ของกำลังการผลิตสูงสุดที่สามารถดำเนินการได้ และมีเป้าหมายที่จะขายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพื่อรองรับตลาดที่มีการเติบโตของตลาดในอนาคต